Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOVVytlačiť
 

Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. účinný od 01.09.2018

Identifikácia a registrácia zvierat § 19

Identifikácia psa: vlastník je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa pred prvou zmenou vlastníka, najneskôr do 12 týždňov veku.
Ak tak neurobí RVPS uloží pokutu 50 €, ktorá je príjmom obce, ale potom povinnosť začipovať psa prechádza na obec.
Ods. 11 Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa.

Ochrana Zvierat § 22

Ods. 10 obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do  karanténnej stanice alebo útulku a to prostredníctvom osoby schválenej na odchyt zvierat.
Ods. 11 obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce a zabezpečuje starostlivosť oň.
/ v budúcnosti cca 1 rok obec nadobudne vlastníctvo k zvieraťa a môže vlastníctvo zvieraťa aj bezodplatne previesť na útulok, karanténu/
Ods.12 ak nálezca odovzdá psa priamo útulku/karanténe, tieto sú povinné upovedomiť príslušnú obec a od 01.09.2019 zaregistrovať túlavé zviera v registri túlavých zvierat.

Nahadzovanie do registra túlavých zvierat :         útulok/karanténa

                                                                              Osoba vyškolená na odchyt zvierat

Odchyt zvierat môže vykonávať len osoba schválená na odchyt zvierat

- Nahlási bezodkladne po odchyte zvieraťa túto skutočnosť príslušnej obci.
- Vedie zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o nich.
- Ak neprevádzkuje vlastnú karanténu musí uzavrieť zmluvu s takýmto zariadením o úschove odchytených túlavých zvierat.
- Zaregistruje každé odchytené zviera do registra túlavých zvierat najneskôr do umiestnenia zvieraťa do útulku/karantény.
/karanténa/ útulok je povinná bezodkladne potvrdiť v registri prevzatie psa a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom zvierati
- Je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť príslušnej RVPS počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok.
Karanténa/útulok je povinná pri prevzatí zvieraťa preveriť jeho registráciu. Ak nie sú označené, u psa mačky a fretky zabezpečí označenie transpondérom, u ostatných zvierat opisom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že zviera treba zo zdravotných dôvodov utratiť netreba ho čipovať.

§ 50 iné správne delikty

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 € do 3500.
Ods.1/ písm. aq - neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10-16

Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktami § 29

Odstránenie ŽVP je povinný na svoje náklady odstrániť vlastník zvierat a pôvodca ŽVP.
Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru je povinné odstrániť telo zvieraťa usmrteného, alebo uhynutého na komunikácii.
Ten, kto zistí na nehnuteľnosti nezákonné umiestnenie ŽVP môže túto skutočnosť oznámiť RVPS alebo obci v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
RVPS a obec sa navzájom informujú najneskôr do 48 hodín od oznámenia.
Ak ide o nezákonné umiestnenie vo vodnom toku, alebo v poľovnom revíri, orgán ktorý oznámenie prijal bezodkladne informuje orgán štátnej vodnej správy, alebo užívateľa poľovného revíru.
RVPS bezodkladne vykoná obhliadku nezákonného umiestnenia ŽVP, zdokumentuje stav a zabezpečí odstránenie ŽVP a začne konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie ŽVP.

 

 

 


 
 

POROVNANIE vývozu komunálneho odpadu za rok 2017 a rok 2018Vytlačiť
 

Porovnanie vývozu KO za rok 2017 a rok 2018 001.jpg


 
 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútkuVytlačiť
 

O B E C   I H R ÁČ
Návrh dodatku č.1 k VZ1/2015
O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA A DOMU SMÚTKU OBCE I H R Á Č

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN:
Vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 15. 01. 2019
Zverejnený na internetovej stránke obce:  15. 01. 2019
Zvesený z úradnej tabuli obce: ..............................

NÁVRH

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Obce Ihráč

Obec Ihráč zverejňuje Návrh Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia obce Ihráč v zmysle §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

                                                                Článok VIII.
Za bod 3 sa vkladá bod 4 v znení:

„Všetky zmeny, týkajúce sa prenajatého hrobového miesta , je nájomca povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska vopred.“

Článoku XIV.

Znenie článku XIV. sa mení nasledovne:

„Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe do uplynutia tlecej doby , ktorá  je 10 rokov odo dňa uloženia ľudských ostatkov do hrobu.“

 

V Ihráči, dňa 15. 01. 2019

                                                                                                         Ján Kubík
                                                                                                      starosta obce


 
 

Voľby prezidenta SR dňa 16. marca 2019Vytlačiť
 


 
 

Informácie k dani z nehnuteľností a poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2019Vytlačiť
 

Obecný úrad upozorňuje všetkých daňovníkov dane z nehnuteľností a dane za psa, ktorým v priebehu roka 2018 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť či už kúpou, darovaním alebo dedením, že sú povinní najneskôr do 31. 1. 2019 podať na obecný úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa.
Zároveň upozorňujeme všetkých platiteľov poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorí si chcú uplatniť úľavu alebo odpustenie poplatku na rok 2019, že sú povinní najneskôr do 31. 1. 2019 doručiť na obecný úrad žiadosť s potrebnými dokladmi.

Žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke v časti TLAČIVÁ.


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Vytlačiť
 

Obec Ihráč vypisuje v súlkade s §18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ihráči výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE IHRÁČ


 
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v Obci Ihráč - rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2019 001.jpg


 
 

Správa nezávislého audítora za rok 2017 z preskúmania účtovnej závierky Obce IhráčVytlačiť
 


 
 

SMS na číslo tiesňového volaniaVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Ihráč za rok 2017Vytlačiť
 

V súlade s §9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Ihráč zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.


 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

  • Sobota-7graphic-icon
  • Nedeľa-1-9graphic-icon
  • Pondelok-1-11graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka