Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Ihráč.

Fašiangová zabíjačka.jpgObec Ihráč na podujatí „Fašiangová zabíjačka a Fašiangová zábava“, ktoré sa konajú dňa 23 februára 2019 vyhotovuje videozáznam a fotografie z podujatia za účelom pozitívnej propagácie obce a za účelom zaznamenávania udalostí do kroniky obce. Obec prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke obce: www.ihrac.sk, počas pracovnej doby na obecnom úrade alebo kontaktujte obcou poverenú zodpovednú osobu na zodpovednaosoba1@gmail.com.

 

 


 

INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOVVytlačiť
 

Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. účinný od 01.09.2018

Identifikácia a registrácia zvierat § 19

Identifikácia psa: vlastník je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa pred prvou zmenou vlastníka, najneskôr do 12 týždňov veku.
Ak tak neurobí RVPS uloží pokutu 50 €, ktorá je príjmom obce, ale potom povinnosť začipovať psa prechádza na obec
Ods. 11 Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa

Ochrana Zvierat § 22

Ods. 10 obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do  karanténnej stanice alebo útulku a to prostredníctvom osoby schválenej na odchyt zvierat.
Ods. 11 obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce a zabezpečuje starostlivosť oň.
/ v budúcnosti cca 1 rok obec nadobudne vlastníctvo k zvieraťa a môže vlastníctvo zvieraťa aj bezodplatne previesť na útulok, karanténu/
Ods.12 ak nálezca odovzdá psa priamo útulku/karanténe, tieto sú povinné upovedomiť príslušnú obec a od 01.09.2019 zaregistrovať túlavé zviera v registri túlavých zvierat.

Nahadzovanie do registra túlavých zvierat :         útulok/karanténa

                                                                              Osoba vyškolená na odchyt zvierat

Odchyt zvierat môže vykonávať len osoba schválená na odchyt zvierat

- Nahlási bezodkladne po odchyte zvieraťa túto skutočnosť príslušnej obci
- Vedie zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o nich
- Ak neprevádzkuje vlastnú karanténu musí uzavrieť zmluvu s takýmto zariadením o úschove odchytených túlavých zvierat
- Zaregistruje každé odchytené zviera do registra túlavých zvierat najneskôr do umiestnenia zvieraťa do útulku/karantény
/karanténa/ útulok je povinná bezodkladne potvrdiť v registri prevzatie psa a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom zvierati
- Je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť príslušnej RVPS počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok
Karanténa/útulok je povinná pri prevzatí zvieraťa preveriť jeho registráciu. Ak nie sú označené, u psa mačky a fretky zabezpečí označenie transpondérom, u ostatných zvierat opisom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že zviera treba zo zdravotných dôvodov utratiť netreba ho čipovať

§ 50 iné správne delikty

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 € do 3500.
Ods.1/ písm. aq - neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10-16


Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktami § 29

Odstránenie ŽVP je povinný na svoje náklady odstrániť vlastník zvierat a pôvodca ŽVP.
Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru je povinné odstrániť telo zvieraťa usmrteného, alebo uhynutého na komunikácii.
Ten, kto zistí na nehnuteľnosti nezákonné umiestnenie ŽVP môže túto skutočnosť oznámiť RVPS alebo obci v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
RVPS a obec sa navzájom informujú najneskôr do 48 hodín od oznámenia.
Ak ide o nezákonné umiestnenie vo vodnom toku, alebo v poľovnom revíri, orgán ktorý oznámenie prijal bezodkladne informuje orgán štátnej vodnej správy, alebo užívateľa poľovného revíru.
RVPS bezodkladne vykoná obhliadku nezákonného umiestnenia ŽVP, zdokumentuje stav a zabezpečí odstránenie ŽVP a začne konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie ŽVP.


 
 

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka