Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Informácie k dani z nehnuteľností, k dani za psa  a poplatku za odvoz komunálneho odpadu pre rok 2018 + Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Ihráč

Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Ihráč

V zmysle § 99e ods. 9 § 103 ods. 5 a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Obci Ihráč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2017.

V roku 2017 správca dane - Obec Ihráč vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobie jedným rozhodnutím, v ktorom určí lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.

V zmysle uvedeného netreba zaplatiť miestnu daň za psa do 31. 01. 2017, je potrebné počkať na doručenie rozhodnutia a až potom v lehote, určenej v rozhodnutí, zaplatiť.

Daň z nehnuteľností

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká daňová povinnosť
1. januára zdaňovacieho obdobia ak nastali  akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy, dedenia, darovania nehnuteľností, postavenie drobných stavieb, altánkov, prístreškov, kolaudácií  a iné je daňovník povinný podať do 31.01.2018 na obecnom úrade.
Pri zdedení nehnuteľnosti podáva daňovník daňové priznanie aj v priebehu zdaňovacieho obdobia a to najneskôr do posledného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

Sadzby dane zo stavieb:

a) 0,039 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnústavbu,
b) 0,079 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,11 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,15 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,15 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,15 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,19 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,99 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,039 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke   www.ihrac.sk alebo si ho môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ihráči.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje

- zníženie dane zo stavieb na :
-
stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi , fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,  vo výške 30 % z daňovej povinnosti
- garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, vo výške 30 % z daňovej povinnosti

Sadzby dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty0,90 % zo základu dane b) záhrady 0,90 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,90 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 2,50 % zo základu dane
e) stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane,
f) pozemok, na ktorý bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorom sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie,transformačná stanica alebo predajný stánok 4,00 % zo základu dane

- zníženie dane z pozemkov na
- na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,vo výške 30 % z daňovej povinnosti 

 Daň za psa

Daňovník podá daňové priznanie, kde uvedie vek psa, plemeno psa, miesto držania psa, účel držania psa, dátum vzniku daňovej povinnosti resp. dátum zániku daňovej povinnosti. Každý majiteľ psa obdrží  známku s číslom, ktorú je povinný majiteľ psa psovi pripevniť na obojok, aby bol identifikovateľný. Daň za psa je
a) 5 € ročne za každého psa chovaného v obci fyzickou osobou,
b) 15 € ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v podnikateľskom objekte. 

Oslobodenie od dane
Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za psa držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s trvalým pobytom v Obci Ihráč. Toto oslobodenie sa vzťahuje iba na jedného psa u toho istého daňovníka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Sadzba poplatku je:
a) 0,033 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa čl. 3 ods. 2 písm. a), b), c),
b) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
1. Obec na základe žiadosti poplatok, alebo jeho časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na jeho vrátenie. K žiadosti priloží doklady o trvalom pobyte mimo obce, kópiu úmrtného listu, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, prípadne iné skutočnosti, najneskôr do 30 dní od dňa vzniku skutočnosti.
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
3. Správca dane na základe žiadosti poplatníka určený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zníži rozhodnutím.
4. Obec poplatok odpustí a) poplatníkovi trvalo prihlásenému k pobytu v obci Ihráč, ktorý je prechodne prihlásený a trvalo sa zdržujúci v inej obci, v ktorej platí poplatok za odpady - odpustenie bude priznané po predložení dokladu o trvaní prechodného pobytu vystavenom v mesiaci január daného zdaňovacieho obdobia a po predložení dokladu o zaplatení poplatku za komunálny odpad,
b) poplatníkovi trvalo prihlásenému k pobytu v obci Ihráč, ktorý je však umiestnený v domove dôchodcov alebo v domove sociálnych služieb - odpustenie bude priznané bez akéhokoľvek potvrdenia,
c) osobám dlhodobo pracujúcim v zahraničí - odpustenie bude priznané po predložení pracovnej zmluvy alebo potvrdenia od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru vystaveného v mesiaci január daného zdaňovacieho obdobia, kde obdobie trvania pracovného pomeru je zhodné so zdaňovacím obdobím,
d) poplatníkovi, ktorý vlastní alebo užíva záhradu, vinicu, ovocný sad alebo trvale trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie.
5. Obec na základe žiadosti poplatok zníži
a) o 43 % pre študentov, po predložení potvrdenia o ubytovaní na internáte, priváte, nájomnej zmluvy, alebo potvrdenia o prechodnom pobyte,
b) o 43 % pre občanov pracujúcich v SR vysielaných do zahraničia v rôznych intervaloch (napr. vodiči kamiónov) a občanov pracujúcich v SR mimo trvalého bydliska v týždňových alebo viacdňových turnusoch po predložení potvrdenia od zamestnávateľa.
6. Poplatník je povinný predložiť žiadosť s podkladmi, ktoré odôvodňujú odpustenie alebo zníženie poplatku do 31. 1. daného zdaňovacieho obdobia. Doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad uvedeného v ods. 4 písm. a) je povinný predložiť najneskôr do 31. 03. daného zdaňovacieho obdobia.
7. Pri nedodržaní termínov stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením nebude odpustenie alebo zníženie poplatku priznané. 

Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Ihráč

Položka 1:
Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý aj začatý deň (24 hod.). V cene prenájmu nie je započítaná cena za odvoz a poplatok za uloženie odpadu  =1,- €

Položka 2:
Za oznam v miestnom rozhlase =3,32 € (Vzťahuje sa len na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci.)

Položka 4:
Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
a) fyzické osoby      
=1,65 euro
b) právnické osoby   = 3,32 euro
Oslobodenie: Oslobodení sú občania s trvalým pobytom v obci Ihráč.

Položka 5:
A) Sadzba nájomného za prenájom priestorov kultúrnom dome sála, zasadacie miestnosti pre občanov s trvalým pobytom v Obci Ihráč, za účelom svadieb, rodinných a iných osláv trvajúcich viac ako 10 hodín.     =18,- € + spotreba energií

B) Sadzba pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Obci Ihráč, za účelom svadieb, rodinných a iných osláv bez obmedzenia času =22,- € + spotreba energií

C) Sadzba pre občanov s trvalým pobytom v obci za účelom rodinných a iných osláv, karov alebo posedení do 10 hodín.        =10,- € + spotreba energií 

D) Sadzba nájomného pri akciách so vstupným      =40,- € + spotreba energií
Oslobodenie: Od poplatku sú oslobodení: zamestnanci OÚ, MŠ, poslanci OZ, futbalisti a občania, ktorí sa starajú o kultúrny dom (hospodár, vedúci knižnice), členovia komisií, ktorí nie sú poslancami OZ, ktoré sú spojené s oslavou ich životného jubilie.

Položka 6:
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory (sála KD, zasadacie miestnosti a pod.) za účelom jednorázového použitia (predaj textilu, obuvi a iný výpredaj) sa stanovuje na jednu akciu a jeden deň                    =73,- €   
Vzťahuje sa na podnikateľské subjekty so sídlom a pôsobením mimo územia obce.

Položka 7: 
Poplatok za zapožičanie inventára KD (príbor, poháre, taniere a pod.)  =0,08 €/osoba
Vzťahuje sa na fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom v obci     
                                                                                                                 =0,10 €/osoba 

Vzťahuje sa na fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci

Položka 8:
Poplatok za prenájom RZ Ihráč-Píla =2,60 €/1 hodina bez obmedzenia počtu osôb.
V poplatku nie je započítaná tzv. daň z ubytovania

Položka 9:
Poplatok za prenájom výsuvného rebríka, vŕtačky a pod.  inventára obce za každý aj začatý deň (24 hodín) =2,- €

Položka 10:
Poplatok za zapožičanie búracieho kladiva  =4,- €
Oslobodenie: Zapožičanie búracieho kladiva pri kopaní hrobov v miestnom cintoríne.

Položka 11:
Poplatok za kopírovacie práce 1 strana A4    =0,07 €

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka