Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ihráč je zložené zo 7 poslancov.          

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života  obce, najmä je mu vyhradené:

- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
- schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
- schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov.
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov.
- uznášať sa na nariadeniach.
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1.
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku.
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.).
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu
- vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a  schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obyvateľ obce, rozhodne o tom Obecné zastupiteľstvo hlasovaním.

 

(Úplné znenie zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (zákon 612/2002 Z.z.)

riadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ § 11 odst. 4


 

Marek Kollár

predseda komisie školstva, športu, mládeže a kultúry
volebné obdobia
2014 - 2018
2018 - 2022


 

Mgr. Jozef Kráľ

- člen komisie pre financie a správu obecného majetku
- predseda komisie výstavby, ochrany verejného poriadku, odpadového hospodárstva a riešenia problémov životného prostredia

volebné obdobia
2006 - 2010
2010 - 2014
2014 - 2018
2018 - 2022
2010 - 2014
2014 - 2018


 

František Lauko

člen komisie školstva, športu, mládeže a kultúry

volebné obdobia
2018-2022


 

Mgr. Mária Packová

členka komisie školstva, športu, mládeže a kultúry

volebné obdobia
2018 - 2022


 

Dušan Pazdera

člen komisie výstavby, ochrany verejného poriadku, odpadového hospodárstva a riešenia problémov životného prostredia
volebné obdobe
2018 - 2022


 

Tomáš Tesák

člen komisie výstavby, ochrany verejného poriadku, odpadového hospodárstva a riešenia problémov životného prostredia

volebné obdobie
2018 - 2022


 

Eva Trokšiarová

predsedníčka komisie pre financie a správu obecného majetku
volebné obdobia
2018 - 2022


 

 

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka