Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného čísla

Spoločný obecný urad s pôsobnosťou stavebného úradu

 

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

-  pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu
   podstatne ovplyvniť životné prostredie,

-  pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa  
   do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa  
   záujmy spoločnosti,

-  pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť,
   jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá
   je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu, ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m
   (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a
    poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m (napr. sklady
    krmiva, náradia alebo hnojiva),

2. oplotenie,

3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb
    a pozemkov, pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu
    hlavnej stavby,

4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na
    susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
- jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie
  umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami
  a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
- jednoduchý technický opis stavby,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
  orgánov štátnej správy,
- súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vybavuje: Spoločný stavebný úrad Žiar nad Hronom, p. Lívia Krajmerová, tel.045/6787142
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: právnická osoba 30,- Eur    fyzická osoba 10,- Eur

 

 

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác:

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí: 

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
- jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach,
- jednoduchý technický opis stavebných úprav,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
   orgánov štátnej správy,
- súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na
  stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Spoločný stavebný úrad Žiar nad Hronom, p. Lívia Krajmerová, tel. 045/6787142
Doba vybavenia: 30 dní.
Poplatok: právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

 

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh: 

- doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),

- kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o
  odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),

- geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia)
   resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec . Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom.

Vybavuje: Ján Kubík, telefón: 045/6726173, e-mail: starosta@ihrac.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: bez poplatku.

 

Spoločný obecný urad s pôsobnosťou stavebného úradu

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy vo veciach stavebného kanania obec Ihráč uzatvorila zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu (SOU) so sídlom v Mestkom úrade Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom 965 01.

Spoločný obecný urad s pôsobnosťou stavebného úradu však sídli v budove Obvodného Úradu,Námestie Matice Slovenskej 6, č. dv. 90, Žiar nad Hronom, 965 01.

Spoločný obecný úrad zabezpečuje:

- územné konanie,
- stavebné konanie,
- kolaudačné rozhodnutie,
- zmena stavby pred jej dokončením,
- povolenie zmeny v užívaní stavby,
- odstránenie stavby,
- ohlásenie jednoduchých stavieb
  a iné.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka